Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży mebli kuchennych i sprzętu AGDOgólne Warunki Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem i Firmą ARCHIDOM

Art. 1. Zawarcie umowy sprzedaży mebli kuchennych

 

 1. ARCHIDOM sprzedaje Klientom meble kuchenne realizując zamówienia Klientów. Zamówienia na posiadane w ofercie meble kuchenne składane są na podstawie wzorów wystawionych w salonie ekspozycyjnym oraz na podstawie katalogów Producentów.
 2. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych zawierana jest Umowa o Wykonanie Projektu Kuchni. Na podstawie Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni, projektant w uzgodnieniu z Klientem dokonuje obmiarów pomieszczenia kuchennego oraz wykonuje projekt kuchni.
 3. Projekt kuchni zawierający z wymiarowany plan pomieszczenia kuchennego oraz koncepcję zabudowy kuchni stanowi podstawę sporządzenia Zamówienia na Meble Kuchenne.
 4. Z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni Klient ponosi opłatę w wysokości 500zł.
 5. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych na podstawie wykonanego projektu, ARCHIDOM obniży wartość Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych o opłatę wniesioną z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych następuje z chwilą podpisania przez Klienta Zamówienia na Meble Kuchenne oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD.
 7. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Mebli Kuchennych jest uprzednie dokonanie przez Klienta przedpłaty w wysokości 30% wartości Umowy podanej w Zamówieniu. W Zamówieniu podawana jest wartość pomniejszona o opłatę z tytułu Umowy o Wykonanie Projektu Kuchni.
 8. Do 7 dni przed rozpoczęciem montażu mebli będących przedmiotem zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty w wysokości 60%wartości zamówienia. Pozostałe 10% wartości zamówienia, klient zobowiązany jest uiścić w dniu dostawy mebli, po uprzednim sprawdzeniu stanu ilościowego i jakościowego.

 

Art. 2. Zawarcie umowy sprzedaży sprzętu AGD

 

 1. Zamówienie na sprzęt AGD przyjmowane jest na podstawie oferty handlowej ARCHIDOM, prezentowanej na ekspozycji oraz w katalogach producentów.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży Sprzętu AGD następuje z chwilą podpisania przez Klienta Zamówienia na Sprzęt AGD oraz Ogólnych Warunków Sprzedaży Mebli Kuchennych i Sprzętu AGD.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzętu AGD jest uprzednie dokonanie przez Klienta przedpłaty w wysokości 30% wartości umowy podanej w Zamówieniu na Sprzęt AGD.
 4. Do 7 dni przed dostawą Sprzętu AGD będącego przedmiotem zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części z wartości zamówienia.

 

Art. 3. Ceny

 

 

 1. Wszelkie ceny podawane w Umowach Sprzedaży zawierają podatek VAT.
 2. Ceny określone w Zamówieniach są cenami ostatecznymi.
 3. Ceny określone w Zamówieniach zawierają opłaty za transport, o ile zostało to oznaczone w Zamówieniach, przy czym:Montaż mebli kuchennych wykonywany jest przez firmę zewnętrzną wg ustaleń:
  • w przypadku Zamówień na Meble Kuchenne pobierana jest dopłata w wysokości 10% wartości ceny detalicznej z tytułu montażu
  • w przypadku dostaw dodatkowych mebli kuchennych(odmówień) pobierana jest ryczałtowa opłata 200zł z tytułu montażu
  • opłata za transport w strefie do 30 km od granic Krakowa wliczona jest w cenę mebli, przy wartości zamówienia powyżej 8.000zł
  • przy Zamówieniach na Meble Kuchenne do 8.000zł obowiązuje opłata za transport w wysokości 2.5zł/km
  • przy dostawach zamówień mebli kuchennych powyżej 8.000zł poza strefę 30km od granic Krakowa, obowiązuje opłata za transport w wysokości 2,5zł za każdy kilometr poza strefę
  • w przypadku zamówienia sprzętu AGD oraz mebli kuchennych, dostawa sprzętu AGD wliczona jest w cenę mebli, w przypadku zamówienia wyłącznie sprzętu AGD, opłaty za dostawę sprzętu AGD obliczone są tak, jak dla dostaw mebli kuchennych.
  • w przypadku zamówienia sprzętu AGD oraz mebli kuchennych, montaż sprzętu wliczony jest w cenę mebli, w przypadku zamówienia wyłącznie sprzętu AGD, cena nie obejmuje montażu sprzętu.
  • Wartość montażu urządzeń ADG Klienta wynosi 10% wartości sprzętu wg cen sugerowanych przez producenta.

 

Art. 4. Dostawa

 

 

 1. Termin dostawy mebli kuchennych oraz sprzętu AGD do Klienta określony jest w zamówieniu. Termin określony jest numerem tego tygodnia w ciągu roku, w którym meble oraz sprzęt AGD zostaną dostarczone.
 2. Dostawa mebli oraz sprzętu AGD do miejsca montażu jest dokonywana transportem Sklepu. Na życzenie Klienta, dostawa może być wykonana we własnym zakresie. W takim przypadku Klient ponosi odpowiedzialność za kompletność i jakość mebli od momentu wydania ich z magazynu.
 3. Dokładna data dostawy ustalona zostanie z Klientem nie później, niż 7dni przed dostawą.
 4. Klient zobowiązany jest zapewnić w miejscu montażu pomieszczenie do składowania mebli do czasu montażu.

 

Art. 5. Montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD

 

 

 1. Jeżeli zamówienie zawiera opcję montażu, zewnętrzna firma montująca wykona montaż mebli w terminie siedmiu dni od daty dostawy.
 2. Klient zobowiązany jest przygotować pomieszczenie do montażu zgodnie z Warunkami Technicznymi Montażu Kuchni.
 3. Umową objęty jest montaż dostarczonego przez ARCHIDOM sprzętu AGD. Montaż sprzętu AGD pochodzącego od innych dostawców może być wykonany za odrębną opłatą.
 4. W przypadku zakupu wyłącznie sprzętu AGD, montaż może być wykonany za opłatą na podstawie odrębnej umowy.
 5. W ramach montażu urządzeń AGD nie wykonuje się przyłączenia do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz wentylacji(dodatkowe opłaty).
 6. W przypadku zmiany wymiarów pomieszczenia lub usytuowania przyłączy zatwierdzonych w projekcie, Klient ponosi odpowiedzialność za konsekwencje z tego wynikające. ARCHIDOM może odmówić wykonania montażu bez obniżenia wartości zamówienia.

Art. 6. Gwarancja

 

 

 1. Na dostarczone meble wraz z montażem ARCHIDOM udziela 60-miesięcznej gwarancji. W przypadku montażu dokonanego przez innych wykonawców, ARCHIDOM nie obejmuje gwarancją wad wynikłych z montażu.
 2. Dostarczony sprzęt AGD objęty jest gwarancją zgodnie z warunkami gwarancji producenta sprzętu, określonymi w książkach gwarancyjnych sprzętu.
 3. W przypadku reklamacji na kuchnie krajowe termin realizacji wynosi 30 dni.
 4. W przypadku reklamacji na kuchnie importowane termin realizacji może ulec przedłużeniu do 60dni.

Art. 7. Uwagi techniczne

 

  1. Miejsce łączenia blatów szczególnie narażone na działanie wody, dlatego w miejscach tych nie powinny znajdować się urządzenia wydzielające parę wodną jak czajniki, ekspresy do kawy, frytkownice, itp.
  2. Szuflady i kosze, cargo, magic-corner mają swoją normatywną wartość obciążenia podaną dla każdego typu przez producentów, nie przestrzeganie tych wartości może spowodować uszkodzenia mechanizmów jezdnych bez możliwości naprawy gwarancyjnej.
  3. Przy domówieniach elementów naturalnych jak drewno, fornir producent zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic w wybarwieniu jak i usłojeniu wynikające ze specyfiki tych materiałów.
 • Granity: Zgodnie z normą SIA 246 , jej rozdział 4.21 (Obróbka kamienia naturalnego) brzmi : „Nieomal wszystkie kamienie naturalne są materiałem różnorodnym w strukturze, twardości i niejednolitym złożonym kolorze. Dlatego nie tworzą żadnej zamkniętej w sobie jednorodnej masy. Często zdarzają się tak zwane skupiska, pęknięcia, żyły, szkiełka, Taroli (dziury solne), itp., które leżą w naturze materiału i nie przedstawiają w żadnym wypadku obniżenia jego wartości, o ile dalsze przetwarzanie następuje

 

Art. 8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta w terminie do 7 dni włącznie od dnia zawarcia umowy powoduje potrącenie z wpłaconej przedpłaty 50% tytułem kosztów manipulacyjnych.
 2. Odstąpienie od umowy po upływie 7 dni od zawarcia umowy powoduje zachowanie całości przedpłaty przez ARCHIDOM.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ARCHIDOM, klient otrzyma zwrot przedpłaty powiększonej o 20% oraz ustawowe odsetki od wartości przedpłaty za okres od dnia wpłaty do dnia zwrotu przedpłaty.

 

Art. 9. Kary umowne

 

 

 1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, ARCHIDOM zapłaci karę umowną w wysokości 0.5% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu odbioru Klient zapłaci karę umowną na pokrycie kosztów składowania w wysokości 0.5% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia.
 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Klient zapłaci odsetki ustawowe naliczone od dnia powstania zaległości do dnia uiszczenia opłaty.
 4. W przypadku opóźnienia dostawy wynikłego z opóźnienia zapłaty, Klient zapłaci karę umowną na pokrycie kosztów składowania zgodnie z Art.8.2 oraz odsetki ustawowe od opóźnienia zapłaty.

Art. 10.

 

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

 

USYTUOWANIE PRZYŁĄCZY

Kupujący winien udostępnić do montażu opróżnione pomieszczenie z gotowymi przyłączami instalacyjnymi i wykończone zgodnie z ustaleniami zatwierdzonymi w projekcie.

 

Podłoga i ściany: 

 

 • podłoga musi być płaska – pozioma na całej powierzchni zabudowy mebli kuchennych;
 • kąty między ścianami i podłogą powinny być kątami prostymi (lub innymi ustalonymi z projektantem);
 • zabudowa mebli kuchennych wzdłuż ścian krzywoliniowych jest niemożliwa;
 • płytki ścienne powinny być ułożone w przestrzeni niszowej od wysokości min. 80 cm od podłogi do wysokości min. 140 cm, a w miejscu płyty kuchennej – do wysokości 170 cm;
 • dolna krawędź parapetu okiennego musi być na wysokości minimum 90 cm od podłogi (lub innej ustalonej z projektantem).

 

Instalacja elektryczna: 

 

 • chłodziarki, zamrażarki, kuchenki mikrofalowe, pochłaniacze, piekarniki zabudowane w szafach bocznych, oświetlenie jarzeniowe i halogenowe zasilane są z gniazdek 220V z kołkiem zerującym; gniazdka powinny znajdować się nad szafką z urządzeniem na wysokości min. 215 cm – przy szafkach o wysokości 72 cm i na wysokości min. 230 cm – przy szafkach wiszących o wysokości 87 cm;
 • zmywarki, chłodziarki i zamrażarki instalowane pod płytą roboczą zasilane są z gniazdek 220V z kołkiem zerującym, umieszczonych za szafkami sąsiadującymi z urządzeniem, w centrum szafki na wysokości ca 60 cm;
 • dla chłodziarek lub chłodziarko-zamrażarek w zabudowie, powinny być zainstalowane gniazdka 220V z kołkiem zerującym za w/w urządzeniem do wysokości 20 cm od podłogi;
 • piekarnik z płytą gazową zasilany jest z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafą sąsiadującą z szafką piekarnika, w centrum obrysu szafki, na wysokości 50-60 cm;
 • piekarnik, chłodziarka w szafie bocznej niskiej zasilane są z gniazdka 220V z kołkiem zerującym, umieszczonego za szafką sąsiadującą w centrum obrysu szafki na wysokości 50-60 cm . Piekarniki wybranych firm i płyty ceramiczne (wszystkie) nie posiadają własnego przewodu zasilającego;
 • płyta ceramiczna współpracująca z piekarnikiem zasilana jest napięciem 380V, przewodem wyprowadzonym z puszki podtynkowej umieszczonej na ścianie za szafką piekarnika do wysokości 15 cm, przewód o przekroju pojedynczej żyły 2,5 mm kw. Powinien mieć 150 cm długości;
 • w taki sposób zasilana jest płyta ceramiczna z własnym sterowaniem;
 • pobór mocy płyty ceramicznej wynosi ca 7 kW, -płyty ceramicznej z piekarnikiem – 10 kW;
 • gniazda użytkowe na ścianie pod szafkami wiszącymi powinny być umieszczone na wysokości 100-130 cm. Gniazdka do zasilania urządzeń muszą być dostępne przez otwór w tylnej ściance szafki sąsiadującej z urządzeniem. Niedozwolone jest zabudowywanie gniazdek elektrycznych bez dostępu do nich. Instalacja elektryczna musi posiadać zabezpieczenia odpowiednie do zainstalowanej mocy.

Instalacja wodna: 

 

 • ujęcie wody zimnej i cieplej do baterii ściennej-na wysokości 110-115 cm;
 • ujęcie wody zimnej i ciepłej do baterii w płycie roboczej-zawory odcinające na wysokości 60 cm, za szafką zlewozmywakową;
 • ujęcie wody zimnej do zmywarki: zawór odcinający, za szafką zlewozmywakową na wysokości 60 cm;
 • odpływ wody ściekowej winien być usytuowany za szafką zlewozmywakową, na wysokości 25-40 cm;
 • zmywarka powinna być usytuowana w odległości nie większej niż 2 m od odpływu;
 • odpływ zmywarki podłączany jest do króćca na syfonie zlewozmywaka.

 

Instalacja gazowa: 

 

 • przewód gazowy powinien być doprowadzony do tylnej krawędzi płyty gazowej, obowiązujące przepisy pozwalają na stosowanie elastycznych przyłączy gazowych posiadających atest; zawór odcinający dopływ gazu nie może znajdować się za piekarnikiem;
 • kuchenka gazowa wolnostojąca powinna być przed rozpoczęciem montażu trwale ustawiona na podstawie tak, by jej górna krawędź obudowy była na wysokości 87 cm.

 

Instalacja wentylacyjna: 

 

 • pochłaniacz z recyrkulacją powietrza – działa bez podłączenia do kanałów wentylacyjnych, opary pochłaniane są przez filtr węglowy; dolna krawędź pochłaniacza musi znajdować się na wysokości min. 75 cm nad płytą gazową i min. 65 cm nad płytą ceramiczną;
 • wyciąg podłączony do instalacji wyciągowej – wlot do kanału wyciągowego musi znajdować się powyżej górnej krawędzi szafek wiszących, w osi wyciągu lub w jej pobliżu. Zalecane jest używanie wyciągów przyłączonych do kanału wyciągowego, co zwiększa ich wydajność i skutecznie chroni pomieszczenie przed działaniem oparów kuchennych.